وارسی سریال برنامه سینمایی اردیبهشت

وارسی: سریال برنامه سینمایی اردیبهشت جدول پخش پخش برنامه ها سیمای فارس سه شنبه 5 اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

کشورهای توسعه‌یافته یک سرمایه‌گذاری مطمئن توام با رفاه دارند؛ یک سرمایه‌گذاری که می‌تواند سال‌های بازنشستگی را با سبد درآمدی میلیاردی همراه کند. این سرمایه‌گذار

سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

عبارات مهم : ايران

کشورهای توسعه یافته یک سرمایه گذاری مطمئن توام با رفاه دارند؛ یک سرمایه گذاری که می تواند سال های بازنشستگی را با سبد درآمدی میلیاردی همراه کند. این سرمایه گذاری به این ترتیب امکان پذیر است.

به گزارش اعتماد؛ هر سال مبالغ مورد توافق را نزد يكي از بيمه هاي انتخابي سپرده گذاري مي كنيد و بيمه هر سال سودي بالاي ٢٠ درصد به اين سپرده پرداخت مي كند. نتيجه آن مي شود كه ظرف ٣٠ سال اگرچه به عنوان نمونه مبلغي حدود ٣٠٠ ميليون تومان نزد شركت بيمه وديعه گذاشته ايد ولی در پايان مهلت قرارداد مبلغي بالاي يك ميليارد تومان دريافت مي كنيد. اين بيمه عمر و سرمايه گذاري است كه ظرف دو دهه گذشته به ايران آورده شده است است.

سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

شايد برخي اعتقاد باشند كه اين سپرده گذاري نزد بانك ها نيز ظرف مدت ٣٠ سال همين نتيجه را خواهد داشت. اگر چنين اعتقادي داريد اين چند وجه تمايز را بخوانيد: نخستين تفاوت سپرده گذاري نزد بيمه با بانك سود تضميني است كه در بيمه ها وجود دارد. در حالي كه بانك ها هر سال سودشان تغيير مي كند و قیمت تضمين شده است ندارند. دوم آنكه بيمه ها برعكس بانك ها خودشان را نزد يكديگر بيمه مي كنند و با اين بيمه اتكايي كه طبق قانون ايجاد مي كنند ورشكستگي بيمه ها به طور كلي منتفي خواهد بود و اگر حتي يك بيمه منحل شود ساير بيمه ها كه آن بيمه منحل شده است را بيمه كرده اند؛ تكاليف آن را انجام مي دهند.

دليلي مهم تر از دو دليل اوج آن است كه در طول مدتي كه اين عقد قرارداد را داريد؛ نزد آن بيمه، بيمه عمر هستيد يعني هر گاه براي فرد بيمه شده است فوت يا بيماري خاص اتفاق بيفتد سرمايه فوت يا بيماري به فرد و خانواده او پرداخت مي شود. به اين ترتيب با داشتن بيمه عمر و سرمايه گذاري علاوه بر داشتن يك سپرده گذاري سودده، بيمه كاملي براي شرايط بيماري و فوت تدارك ديده ايد.

کشورهای توسعه‌یافته یک سرمایه‌گذاری مطمئن توام با رفاه دارند؛ یک سرمایه‌گذاری که می‌تواند سال‌های بازنشستگی را با سبد درآمدی میلیاردی همراه کند. این سرمایه‌گذار

با اين حال بيمه عمر در ايران كمتر نزد مردم مقبوليت دارد. توسعه بيمه عمر از دو جهت مهم هست. نخست بيمه عمر موجب كاهش شكاف طبقاتي مي شود چراكه بيمه عمر علاوه بر كاهش خسارات ناشي از فوت در فقدان سرپرست خانواده به تامين آتيه بازماندگان كمك مي كند. دوم، بيمه عمر مي تواند نقش برجسته اي در تجهيز منابع سرمايه اي داشته باشد؛ نقشي كه بيمه عمر در عموم كشورهاي توسعه يافته با هدايت بعد اندازهاي كوچك به سمت بازارهاي سرمايه ايفا مي كند. بعد انداز حاصل از بيمه عمر علی رغم ساير بيمه هاي بازرگاني در دوره هاي كوتاه مدت برداشت نمي شود و نياز به احتياط نقدينگي در آن كمتر است.

در ساير بيمه هاي بازرگاني كه در قالب قراردادهاي يكساله تنظيم مي شود شركت بيمه ناچار به سرمايه گذاري كوتاه مدت ذخاير فني هست. اين نكته موجب مي شود كه بيمه گر اهميت ويژه اي براي بيمه عمر قايل باشد؛ چراكه مي تواند بعد اندازهاي مربوطه را در سرمايه گذاري هاي بلندمدت و پربازده استفاده كند؛ به اين ترتيب بيمه عمر علاوه بر منافعي كه براي بيمه گذاران و بيمه گران دارد در توسعه اقتصادي كشور نيز موثر خواهد بود زيرا اغلب سرمايه گذاري هاي بلندمدت موجب شكل گيري زيربناهاي رشد و توسعه اقتصادي مي شود. با وجود اهميت و نقش برجسته اي كه بيمه عمر در اقتصاد دارد اين ابزار مالي در ايران همچنان ناشناخته باقي مانده و ضريب نفوذ بيمه عمر در ايران ناچيز است.

ميانگين جهاني ٥/٣ درصد

طرفداران بيمه عمر و زندگي در دنيا زياد هستند. اگر از كشورهاي توسعه يافته صرف نظر كنيم؛ دست كم ميانگيني كه از ضريب نفوذ اين بيمه در كل دنيا به دست مي آيد؛ ٥/٣ درصد هست. وقتي اين عدد را با ضريب نفوذ ٢٥/٠ درصدي در ايران مقايسه مي كنيم؛ به خوبي عادت به فرهنگ قضا و قدري و بي توجهي به آتيه در فرهنگ مردم كشورمان خودنمايي مي كند. اين ضريب نفوذ بسيار پايين بيمه هاي زندگي باعث مي شود نقش بيمه ها در بازار مالي نيز اندك و غيرقابل ذكر باشد. نقش بازار پولي در تامين مالي شركت ها ۹۰ درصد، سهم بيمه كمتر از ۶ درصد و سهم بازار سرمايه كمتر از ۳ درصد است در حالي كه نقش بيمه اي بيمه هاي امريكا در بازار مالي اين كشور ۳۳ درصد است.

سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

توسعه پايدار اقتصادي زماني اتفاق مي افتد كه از توسعه بازار مالي بهره مند باشيم. براي داشتن اين توسعه يافتگي نيز مورد نیاز است در بازار مالي يكپارچگي ايجاد شود. ولی وقتي به بازار مالي و تركيب آن نگاه مي كنيم هيچ انسجامي در آن قابل مشاهده نيست.

محمد حسين پور، پژوهشگر بيمه در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد: در كشور ما به نحوه غريبي همه منابع مالي به سمت بانك ها مي رود و مردم تنها راه سرمايه گذاري كه با آن آشنا هستند؛ سپرده گذاري در بانك هاست. هرچند اين سپرده گذاري قیمت هاي نامعقولي هم داشته باشد باز هم از جاذبه آن كم نمي شود.

کشورهای توسعه‌یافته یک سرمایه‌گذاری مطمئن توام با رفاه دارند؛ یک سرمایه‌گذاری که می‌تواند سال‌های بازنشستگی را با سبد درآمدی میلیاردی همراه کند. این سرمایه‌گذار

در واقع مردم اين نوع سرمايه گذاري را كم ريسك ترين مي شناسند حال آنكه از سرمايه گذاري در بيمه ها كمترين اطلاعي ندارند. اين در شرايطي است كه در اغلب كشورها وقتي بازدهي يك بازار مالي اوج مي رود منابع به سمت آن حركت كرده و بعد از مدتي كه بازدهي اين بازار كم مي شود؛ بازارهاي رقيب مي توانند منابع بيشتري جذب كنند.

او با بيان اينكه بررسي بازار بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري نشان مي دهد اين بيمه ها به دليل داشتن تعهدات بلندمدت از ساير بازارهاي مالي حتي از اوراق بدهي كه از سوي دولت تضمين مي شود نيز بازدهي بالاتري دارد، گفت: اين در شرايطي است كه اوراق مورد اشاره در بلندمدت ترين حالت خود تا پايان سال ١٣٩٦ مهلت دارد.

سبد درآمد میلیاردی در بازنشستگی

وي افزود: در صورتي كه بيمه عمر و سرمايه گذاري به صورت تخصصي دنبال شود مي تواند تاثير مهمي در بازار مالي ايفا كند، به طوري كه عرضه وجوه در بازار مالي بلندمدت به عمق بازار اضافه خواهد كرد و تاثير غيرمستقيم آن وارد شدن افراد متخصص به بازار مالي است كه باعث حرفه اي تر شدن اين بازار خواهد شد.

واژه های کلیدی: ايران | بازار | سرمايه گذاري | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog